Beans

1. Rajma-Hetaude, PDR-14, Ambar etc
2. Mansuri-Simal, sindur, simrik, sisir, khajura-1 etc
3. bodi-surya, prakas, malepatan-1 etc
4. simi-chaumase, trishuli, bakula simi, jhange simi, hiude simi etc.